Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

BeatNick
17:19
2618 0546 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
BeatNick
06:48
06:48
0055 349f 390

engineer–cat:

lumoblaze:

jonkakes:

bigcoolscorner:

merauderdon:

givemeinternet:

As close as you will ever be to a nuclear explosion

THIS IS FUCKING TERRIFYING

No thank you.

The columns of smoke in the foreground are telephone poles boiling

This is way cooler to look at than it should be

Science side of Tumblr would like to add:

Heat is generally transmitted in 3 forms: conduction, convection, radiation.

The fact that the telephone poles and wires are boiling away well before the shockwave hits them indicates that the heat from the explosion has not reached them by convection (much slower than the speed of sound) or by conduction (at best, comparable to the speed of sound), but purely by radiation. In other words: the explosion is bright enough to boil everything.

Reposted frommediocredonut mediocredonut viasaudepp saudepp
BeatNick
06:44
3195 b1be 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viasaudepp saudepp
BeatNick
06:39
3735 bd27 390
Rupert Vandervell "Dark Hours"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
BeatNick
05:44
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viaMaryiczary Maryiczary

November 11 2017

BeatNick
23:41
3184 52cb 390
Ryszard Kaja, Zaduszki
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
BeatNick
23:41
1393 eced
Reposted fromteijakool teijakool viaerq erq

November 02 2017

BeatNick
08:48
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viamadamemonroe madamemonroe
BeatNick
08:47
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer vialaseen laseen

October 28 2017

BeatNick
14:25
7682 307b 390
Pytanie do namysłu na wieczór: czy dzieci mogą widzieć nagich rodziców? Dlaczego?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
BeatNick
14:08
3207 67f0 390
Reposted fromlewerence lewerence viaerq erq

October 26 2017

BeatNick
13:05
4724 303a 390
Reposted fromEkran Ekran viaerq erq
BeatNick
13:05
4724 303a 390
Reposted fromEkran Ekran viaerq erq

October 14 2017

BeatNick
16:00
9841 aec0 390
Reposted fromblond blond vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

October 13 2017

BeatNick
09:01
6058 6f6a 390
Reposted fromjottos jottos viaerq erq
BeatNick
08:45
5707 7b34
Reposted fromfungi fungi viajottos jottos

October 10 2017

BeatNick
08:06
07:49
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (via jaded-mandarin)
07:46
7197 529d 390

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viabladzik bladzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl