Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

BeatNick
05:17
5130 6773 390
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viasunako sunako
BeatNick
05:17
Reposted frommanticore manticore viasunako sunako
BeatNick
05:10
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaendlesslove16 endlesslove16
04:56
3978 e7f4 390
Reposted fromfreakish freakish viastefanson stefanson
BeatNick
04:52
2191 3dcc 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaburdeltata burdeltata
BeatNick
04:50
BeatNick
04:48
4323 b3ef 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaburdeltata burdeltata

March 25 2017

BeatNick
11:03
0006 a95b 390
Reposted fromxanth xanth viaburdeltata burdeltata
BeatNick
10:27
9950 e162 390
Reposted fromskrzacik skrzacik vialaseen laseen
10:25
9694 ea13 390
Reposted fromMijime Mijime viairresponsible irresponsible
BeatNick
10:05
BeatNick
10:04
2310 bb83 390
Reposted fromkarahippie karahippie

March 23 2017

BeatNick
14:22
6557 4959 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viabourricot bourricot
14:21
1526 011a 390

4gifs:

Camera shy parrot

Reposted fromBeesneeze Beesneeze viatvaseyes tvaseyes
14:19
3668 36cc 390
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viam1gu3l m1gu3l
BeatNick
14:18
6960 2ad2
Reposted fromproddy proddy viapanpancerny panpancerny
BeatNick
13:06
Reposted fromKara1969 Kara1969 viafadenb fadenb

March 22 2017

BeatNick
12:46
2560 14f0 390
Reposted fromMiziou Miziou viastrzepy strzepy
BeatNick
12:42
4465 b7a7 390
Reposted fromtatze tatze viaprzekleta przekleta
12:42
7359 63a5

anybodyandsomebody:

gently pet danger noodle

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl